U ROŽAJAMA ODRŽANA TRIBINA O ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

U ROŽAJAMA ODRŽANA TRIBINA O ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

507

U ROŽAJAMA ODRŽANA TRIBINA O ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVUBiznis se rano uči Udru­že­nje že­na pred­u­zet­ni­ca Cr­ne Go­re odr­ža­lo je tri­bi­nu u Ro­ža­ja­ma na ko­joj je sa­op­šte­no da je va­žno da se že­ne uklju­če u bi­znis jer su upra­vo pri­pad­ni­ce ljep­šeg po­la po­kre­ta­či dru­štva. Pred­sjed­ni­ca udru­že­nja Edi­ta Da­u­to­vić na­gla­si­la je da je Ro­ža­je op­šti­na sa ma­lim pro­cen­tom že­na u bi­zni­su.
– Cilj nam je da uka­že­mo mla­di­ma na eg­zi­sten­ci­jal­nu sa­mo­stal­nost na­kon za­vr­šet­ka sred­nje ško­le, jer u Cr­noj Go­ri prak­tič­no ne­ma ovog ni­voa. Na tri­bi­ni odr­ža­noj na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pod­go­ri­ci ima­li smo eks­per­te iz Nje­mač­ke, ko­ji su nam po­mo­gli kroz nji­ho­ve prak­tič­ne pri­mje­re, ka­ko to tre­ba ra­di­ti u Cr­noj Go­ri. Njem­ci pr­vo svo­je mla­de ospo­so­be da se ba­ve ne­kim za­na­tom, pa ih tek on­da ša­lju na fa­kul­te­te, dok je kod nas obr­nu­to – is­ta­kla je Da­u­to­vi­će­va.
Na tri­bi­ni su pri­su­stvo­va­li i uče­ni­ci Sred­nje struč­ne ško­le.

http://www.dan.co.me

Nema komentara

Ostavite komentar